DNB over de coronacrisis en VPL-regelingen

DNB over de coronacrisis en VPL-regelingen  

DNB heeft in een recent nieuwsbericht aandacht besteed aan de gevolgen van de coronacrisis voor VPL-regelingen. De uitleg van de toezichthouder hierover is als volgt.

Commentaar

De VPL-toezegging
Bij wijziging van de fiscale pensioenwetgeving in 2005 zijn de faciliteiten voor vroegpensioen (VUT en prepensioen) per 1 januari 2006 afgeschaft. Ter compensatie mocht aan werknemers die nadeel ondervonden eenmalig een aanvullende voorwaardelijke toezegging worden gedaan. Dit staat in de praktijk ook wel bekend als de “VPL-toezegging”.
 
Een VPL-toezegging is geen pensioen in de zin van de Pensioenwet. De VPL-toezegging krijgt pas het karakter van pensioen als er sprake is van opbouw én inkoop van de VPL-aanspraken. Het bijzondere aan deze VPL-regelingen is dat de financiering van de aanvullende toezeggingen niet direct voldaan hoeft te worden. In het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 is namelijk de mogelijkheid opgenomen om de financiering - en daarmee ook de feitelijke inkoop - voor een periode van maximaal 15 jaar uit te stellen. De verwerving van de pensioenaanspraken loopt voor de werknemer gelijk aan de inkoop van de pensioenaanspraken. Zolang een aanspraak niet is ingekocht, heeft de werknemer er dus ook geen recht op.
 
Indien na afloop van de genoemde 15-jaarstermijn de werkgever (of de pensioenuitvoerder) niet beschikt over de middelen om het pensioen daadwerkelijk in te kopen, vervalt voor de werknemer de nog niet ingekochte voorwaardelijke aanspraak.
 
Hetzelfde geldt wanneer de werknemer binnen de 15-jaarsperiode uit dienst gaat voordat de aanspraak is ingekocht. Specifiek ten aanzien van dit laatste wijst DNB op het volgende.
 
DNB over de coronacrisis en VPL-toezeggingen
DNB constateert een toegenomen (kans op) werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. In het licht van dit onderwerp bestaat er voor een werknemer (die hiervoor in aanmerking komt) ook een toegenomen kans op ontslag voor het eindigen van de 15-jaarstermijn.
 
Voor de meeste VPL-regelingen loopt de 15-jaarstermijn eind dit jaar af. DNB heeft de pensioenfondsen die zo’n VPL-regeling uitvoeren daarom nog eens geattendeerd op het uitgangspunt dat VPL-aanspraken pas opgebouwd zijn als hier financiering voor heeft plaatsgevonden. Wanneer de deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft de deelnemer hierdoor alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. DNB benadrukt evenwel de mogelijkheid dat het bestuur en sociale partners andere afspraken hebben gemaakt over de uitgestelde financiering van VPL-aanspraken en het recht op een VPL-aanspraak bij vroegtijdig ontslag.
 
Als partijen geen van de wet afwijkende afspraken hebben gemaakt, dan heeft een voortijdige beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling vóór ultimo 2020 (bijv. door ontslag vanwege corona) volgens DNB mogelijk financiële gevolgen voor de deelnemer waarvan hij of zij zich niet bewust is.

DNB vraagt fondsbesturen daarom bestuurlijke aandacht te geven aan de eventuele gevolgen van een voortijdige beëindiging van deelname aan de pensioenregeling voor de (voorwaardelijke) VPL-aanspraak. Vanuit het oogpunt van deelnemersbelang en de reputatie van het fonds vraagt DNB de fondsen ook om te bekijken of het passend is om deelnemers hierop te wijzen. Vrijwillige voortzetting van deelname aan de pensioenregeling tot ultimo 2020 zou volgens DNB in dit kader een mogelijkheid kunnen zijn om de VPL-aanspraak zeker te stellen. Deze mogelijkheid hangt echter wel af de inhoud van de VPL-regeling.

Conclusie

DNB heeft fondsen die een VPL-regeling uitvoeren die eind dit jaar afloopt, geattendeerd op de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Ontslag voor het eindigen van de 15-jaarstermijn kan namelijk verval van (een deel van) de voorwaardelijke VPL-aanspraken tot gevolg hebben. DNB vraagt fondsen aandacht hiervoor te hebben, ook voor eventuele oplossingsrichtingen.   

 

[Bron: &Gommer Pensions Group]

Terug naar het overzicht

Recente artikelen

De Sustainable Finance Disclosure Regulation komt er in 2021 aan!

Op 10 maart 2021 gaat de Sustainable Finance Disclosure Regulation in. Deze regelgeving, die vanuit Europa op ons...
12-2020

Dreiging pensioenkortingen nog steeds niet van de baan

Op 20 oktober jl. hebben de grote pensioenfondsen ABP, PFZW (Zorg), PMT en PME en Bouw hun kwartaalcijfers...
12-2020