Pensioenfondsen Toezicht

DNB-pensioentoezicht in 2021
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op haar website een toelichting gegeven op het pensioentoezicht in 2021. Dit jaar heeft de toezichthouder bijzondere aandacht voor de voorbereiding op het nieuwe pensioencontract en de gevolgen van de coronacrisis voor pensioenfondsen. De uitleg van DNB in dit kader is als volgt.

Commentaar
Vormgeving toezicht op nieuwe pensioencontract

Op dit moment is de exacte invulling van de nieuwe regelgeving nog niet bekend. Hierdoor kan DNB nog niet zeggen hoe dat toezicht er precies uit zal zien. In hoofdlijnen benadrukt DNB het volgende. In de eerste plaats zal DNB in het toezicht op het nieuwe contract minder gericht zijn op solvabiliteit, omdat het contract geen toezeggingen meer kent. Daar staat tegenover dat het nieuwe contract meer eisen stelt aan het beleggingsbeleid. Denk aan een risicohouding per leeftijdscohort en de doorvertaling naar het collectieve beleggingsbeleid. De aandacht zal zich daar meer naartoe verplaatsen.
 
Daarnaast gaat DNB toezicht houden op een beheerste en evenwichtige transitie naar het nieuwe contract. Het duurt echter nog even voor het zo ver is. Daarom zal DNB in 2021 via verschillende thema-onderzoeken, op basis van het huidige wettelijke kader, de sector stimuleren om nu vast “no-regret stappen” te nemen die bijdragen aan een beheerste en soepele overgang naar het nieuwe stelsel. Hierbij kunnen fondsen denken aan onderzoeken gericht op het verbeteren van de wendbaarheid van pensioenadministratie en het verbeteren van de datakwaliteit. Dit draagt bij aan een soepele transitie en hieraan kan gewerkt worden zonder dat het nieuwe wettelijke kader uitgekristalliseerd is.
 
Verder gaat DNB in gesprek met fondsen om een beeld te krijgen welke stappen zij in hun besluitvorming voorzien om tijdig over te kunnen stappen op het nieuwe pensioencontract. Het gaat daarbij om de vraag wie, wanneer en wat moet besluiten om de door de wetgever genoemde deadline van 2026 te halen.
 
Impact van de coronacrisis
De pensioensector heeft de gevolgen van Covid-19 volgens DNB goed opgevangen. De Coronacrisis heeft tot nu toe geen grote gevolgen gehad voor de operationele werkzaamheden. Wel is de impact van de crisis groot op de dekkingsgraden. En hoewel DNB weer enig herstel ziet, zitten veel fondsen onder de wettelijke vereisten. Daar heeft de toezichthouder in het toezicht veel aandacht voor. Vanwege de bijzondere omstandigheden heeft de minister de vrijstellingsregeling verlengd waardoor het aantal kortingen in 2021 beperkt kan blijven, afhankelijk van de keuzes die besturen maken. Voor de komende jaren blijft de dreiging van kortingen voor een groot aantal fondsen echter bestaan.
 
Een ander aandachtspunt is dat Covid-19 laat zien dat cyber- en uitbestedingsrisico’s een reële bedreiging vormen. Door de steeds verdere digitalisering van bedrijfsprocessen en de trend naar uitbesteding van digitale bedrijfsprocessen worden financiële instellingen kwetsbaarder voor cyberaanvallen die zijn gericht op henzelf of hun dienstverleners. Daarom blijft structurele aandacht voor effectieve beheersmaatregelen volgens DNB essentieel. DNB zal dit jaar dan ook gericht onderzoek uitvoeren naar informatiebeveiliging en de uitbestedingsrelaties en concentraties bij derde partijen.
 
PUO-gericht toezicht

In 2019 is DNB gestart met de pilot ‘PUO-gericht toezicht’. Hierin is met de sector verkend in hoeverre PUO-gericht toezicht kan bijdragen aan efficiënter toezicht. DNB heeft in de pilot toezichtonderzoeken direct bij PUO’s uitgevoerd in plaats van de klassieke aanpak waarin DNB het toezicht indirect via elk van de bij de PUO aangesloten pensioenfondsen uitvoert. DNB heeft met de sector lessen getrokken uit de pilot. De belangrijkste is dat onder voorwaarden efficiëntiewinst te behalen is via PUO-gericht toezicht. Volgens DNB is tegelijk ook een les dat niet alle situaties en onderwerpen zich hiervoor lenen. DNB wil het PUO-gerichte toezicht daarom als een aanvullend instrument in het toezichtinstrumentarium opnemen, naast de aanpak via de pensioenfondsen.
 
PUO’s en toezicht van DNB
PUO-gericht toezicht betekent niet dat DNB nu toezicht gaat houden op de PUO of dat DNB buiten de aangesloten fondsen om toezicht gaat houden. PUO-gericht toezicht verandert niets aan het toezichtmandaat van DNB en de verantwoordelijkheden van de pensioenfondsen. DNB houdt met PUO-gericht toezicht alleen prudentieel toezicht op de pensioenfondsen via de PUO, waarbij prudentiële toezichtregelgeving voor pensioenfondsen nog steeds de basis vormt. Het fonds blijft eindverantwoordelijk voor de uitbesteding. Maar het betekent wel dat DNB in het toezicht de PUO vaker rechtstreeks zal benaderen (in nauw contact met de aangesloten fondsen). PUO-gericht toezicht vindt volgens DNB aldus plaats binnen de huidige wettelijke kaders.
 
Blijvende aandacht voor ESG-risico’s
DNB integreert ESG verder in het toezicht. Zo start DNB een project waarin de toezichthouder de blootstelling van fondsen naar ESG-risico’s in kaart zal brengen en zal onderzoeken hoe ESG is ingebed in het risicobeheer door pensioenfondsen. Daarnaast gaat DNB dit thema steviger verankeren in diverse toezicht processen. Hierbij valt te denken aan beleggingsonderzoeken, toetsingsgesprekken en beoordelingen van de Eigen Risico Beoordelingen (ERB’s). DNB zal good practices delen met de sector.

[Bron: &Gommer Pensions Group]

Terug naar het overzicht

Recente artikelen

Pensioenfondsen Toezicht

DNB-pensioentoezicht in 2021
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op haar website een...
03-2021

Pensioenfondsen Communicatie

Wet toekomst pensioenen en informatievoorschriften
Op 16 december 2020 is de memorie van...
03-2021
Pythagoraslaan 101 | 3584 BB Utrecht | 030 303 11 11 | info@novadia.nl
Terug naar boven
©Novadia 2021