Pensioenfondsen Governance

Net als voor ondernemingen is het ook voor pensioenfondsen wenselijk om over een missie en een visie te beschikken. Zaken waar je dan gelijk aan denkt zijn: richting geven; inspiratie en onderscheidend vermogen. We vinden dit ook terug in punt 3 van de Code pensioenfondsen:

3. Het bestuur stelt een missie, visie en strategie op. Ook zorgt het voor een heldere en gedocumenteerde beleids- en verantwoordingscyclus, Daarnaast toetst het bestuur periodiek de effectiviteit van zijn beleid en stuurt zo nodig bij.

Commentaar
De missie betreft feitelijk de bestaansreden van het fonds en geeft een stukje identiteit. Dit kan dus vrij abstract blijven. Randvoorwaarden waaraan deze moet voldoen zijn: eenvoudig ; generiek; lange horizon. Vragen die je daar kan stellen zijn: Waartoe en waarom bestaat het fonds? Wat is onze primaire doel? Wie zijn onze “klanten”?

Een aantal voorbeelden van een missie zijn:
ABP: Samen bouwen aan goed pensioen

PFZW: PFZW is het pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn waar werknemers en werkgevers samen zorgen voor een goed collectief pensioen, waarbij maatwerk mogelijk is. We zorgen voor elkaar door samen kosten, risico’s en rendement te delen. Door met onze beleggingen bij te dragen aan een leefbare wereld en door diensten te ontwikkelen om de sector gezond en de mensen vitaal te houden. Want een goede oude dag vraagt om meer dan geld alleen.

Pensioenfonds DNB: De uitvoering van de overeenkomst dient correct, maatschappelijk verantwoord en (kosten)efficiënt te geschieden. De ambitie is een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds te zijn dat zijn financiële verplichtingen en ambities nu en in de toekomst waar kan maken.

De Visie betreft de vraag: Waar willen we naartoe? Wat is ons uiteindelijke doel? Hier moet ook ambitie uitgesproken worden maar bovenal moet het ook haalbaar zijn. Een visie kan je helpen in je besluitvorming als deze eenduidig is geformuleerd. Belangrijk is dan ook dat de visie helder is zodat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. Een heldere visie zorgt ook voor een breed draagvlak waarbij iedereen weet waar het fonds naartoe gaat en dat kan ook inspirerend werken.

Vragen die bij het tot stand komen van een visie beantwoord moet worden zijn:

  • Hoe zien wij ons fonds gepositioneerd in de toekomst?
  • Hoe gaat de markt (zowel de beleggingsmarkt als de sector/bedrijf) zich ontwikkelen?
  • Welke expertises zijn noodzakelijk?

Een aantal voorbeelden zijn:
ABP: Ons uiteindelijke doel is dat deelnemers en werkgevers bij ABP willen horen. Dit willen we bereiken door:

  • samen met deelnemers en werkgevers te bouwen aan goede dienstverlening;
  • samen met sociale partners te bouwen aan pensioen als een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde;
  • samen met de samenleving te bouwen aan een goed pensioen voor de toekomst.

PFZW: geen (niet terug gevonden in het jaarverslag)

Pensioenfonds DNB: Een solvabele en stabiele financiële positie en een bijdrage leveren van een positieve maatschappelijke impact zijn essentieel voor het vertrouwen in het fonds. Pensioenfonds DNB voert daarom een transparant, verantwoord en simpel beleggingsbeleid met aandacht voor duurzaamheid. Pensioenfonds DNB staat bovendien dicht bij de deelnemer en communiceert aansprekend en persoonlijk over risico’s, rechten en koopkracht van deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden, en over de toekomst van het fonds.

Vervolgens ga je een beeld vormen van de situatie zoals je denkt dat die er op termijn uit zou moeten zien en definieer je het traject dat je zou willen doorlopen om daar te komen. Dat is je strategie en die veranker je door een aantal KSF (kritische succes factoren) te definiëren. (In de Code is dit met name t.a.v. het kostenniveau benoemd). In dit denken is het ook goed om te kijken waar je fonds op dit moment goed presteert zodat je daar een anker punt kan creëren.   
             
Het fonds dient doelstellingen te definiëren om vervolgens periodiek te evalueren of deze doelstellingen ook gehaald worden om eventueel het ultieme doel (wat geformuleerd is in de visie) bij te stellen. Zorg dan ook dat je hier eenduidige meetbare doelstellingen definieert waarover je vervolgens periodiek communiceert met al je stakeholders. Een open communicatie komt ook de evenwichtige belangenafweging weer ten goede.

[Bron: &Gommer Pensions Group]

Terug naar het overzicht

Recente artikelen

PensioenNieuws

 Op 16 december 2020 is op internet de internetconsultatie over het ‘Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen’...
02-2021

Het transitie-FTK, een verdere uitwerking van het PensioenAkkoord

 Op 16 december jongstleden heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de verdere stappen...
02-2021
Pythagoraslaan 101 | 3584 BB Utrecht | 030 303 11 11 | info@novadia.nl
Terug naar boven
©Novadia 2021