Pensioenfondsen Communicatie

Wet toekomst pensioenen en informatievoorschriften
Op 16 december 2020 is de memorie van toelichting Wet Toekomst Pensioenen ter consultatie aangeboden. De consultatieronde is op 12 februari jl. gesloten. In de betreffende memorie van toelichting zijn informatievoorschriften in het nieuwe pensioenstelsel opgenomen. De follow up op de consultatieronde zal uitwijzen hoe de informatievoorschriften nader uitgewerkt worden.

Commentaar
De memorie van toelichting Wet Toekomst Pensioenen bevat een hoofdstuk over de informatievoorschriften in het nieuwe pensioenstelsel. In dat stelsel wordt uitgegaan van een premieovereenkomst al dan niet solidariteitselementen. De bekende uitkeringsovereenkomst is dus niet langer het uitgangspunt. Deelnemers in een premieovereenkomst bouwen een pensioenkapitaal op. Dat pensioenkapitaal is bestemd voor de financiering van een pensioenuitkering.
 
Naast de premieovereenkomst is de kans aanwezig dat er ook gevallen blijven bestaan waarop het huidige financieel toetsingskader van toepassing blijft. In die gevallen blijft de huidige terminologie als dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad, toeslagverlening ongewijzigd en onverkort van toepassing. De terminologie uit de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling behoudt dan ook haar gelding.
 
Voor de nieuwe premieregelingen geldt dat correcte, duidelijke en evenwichtige alsmede tijdige informatie belangrijk is. De pensioenuitvoerder wordt verplicht om deelnemers te informeren over de premie, de bestemming daarvan voor de eigen opbouw en de gemeenschappelijke solidariteitsreserve, de toe- of afname van het voor het pensioen gereserveerde vermogen, stortingen en onttrekking aan dat vermogen, de toedeling van beleggingsresultaten en de overige resultaten. Voor de nieuwe pensioencontracten is daarmee bedoeld inzicht te geven in het vermogen dat is gereserveerd voor de pensioenuitkering aan de betreffende deelnemer. De specifieke invulling van de informatiebepalingen zal in lagere wetgeving worden bepaald.
 
Deelnemers en pensioengerechtigden hebben belang bij informatie over de stand en ontwikkeling van het voor hun uitkering gereserveerd vermogen. Maar ook over het verwacht pensioen volgens de bekende drie scenario’s. Bovendien moeten deelnemers en pensioengerechtigden bij de overgang naar het nieuwe stelsel kunnen zien wat hun te bereiken pensioen is op grond van hun huidige pensioenregeling, en wat dit na de overdracht naar de nieuwe pensioenregeling zal worden. Indien van toepassing informeert de pensioenuitvoerder de deelnemers ook of sprake is van compensatie en hoe dit is gefinancierd. Dit laatste wordt vastgelegd in het communicatieplan dat onderdeel is van het implementatieplan.
 
In het nieuwe pensioenstelsel wordt explicieter gemaakt dat bij pensioenfondsen het risico van voldoende pensioen bij de deelnemer ligt. Uit onderzoek blijkt dat mensen moeite hebben met het maken van financiële keuzes met gevolgen op lange termijn. Keuzes worden uitgesteld, afgesteld of genomen op basis van verkeerde afwegingen. Dit geldt ook voor pensioenkeuzes. Een suboptimale keuze of een combinatie van suboptimale keuzes kan leiden tot een te grote en onomkeerbare achteruitgang in de hoogte van de pensioenuitkering. Dit zal leiden tot verlies van vertrouwen in de pensioensector. Het is daarom in het belang van de deelnemer dat de pensioenuitvoerder hem zo goed mogelijk begeleidt bij het maken van pensioenkeuzes. De keuzeomgeving van de pensioenuitvoerder kan bijdragen aan deze keuzebegeleiding. Het is uiteraard belangrijk dat de keuzeomgeving zorgvuldig ingericht is.

Introductie nieuwe open norm
Ter bevordering van weloverwogen keuzes die zo veel mogelijk in het belang zijn van de deelnemer en ter voorkoming van grote en onomkeerbare inkomensgevolgen door keuzes die deelnemers over hun pensioen hebben en maken, wordt een nieuwe open norm geïntroduceerd.
 
De open norm strekt tot de verplichting voor pensioenuitvoerders om zich maximaal in te spannen om deelnemers op een adequate wijze te begeleiden bij het maken van (voorlopige) keuzes. Onderdeel van de norm is de verplichting voor pensioenuitvoerders om hier invulling aan te geven door het inrichten van een (digitale) keuzeomgeving. Deze omgeving moet een deelnemer in staat stellen om een passende keuze te maken, gegeven zijn of haar doelstelling.
 
De norm ziet op de effecten van keuzes binnen één pensioenregeling en niet op meerdere regelingen van één of meerdere pensioenuitvoerders. De norm verplicht een pensioenuitvoerder niet tot de inrichting van een keuzeomgeving die rekening houdt met het effect van onder meer belastingen en toeslagen op de betreffende deelnemer; de pensioenuitvoerder beschikt  immers niet over informatie over de persoonlijke fiscale situatie van de deelnemer. Wel dient de pensioenuitvoerder de deelnemer te wijzen op mogelijke samenloop en gevolgen, risico’s, voor- en nadelen van keuzes in combinatie met het bieden van handelingsperspectief. Pensioenuitvoerders krijgen de ruimte om een keuzeomgeving te creëren die aansluit bij een doelgroep van deelnemers.
 
Tussen informatie en advies
Met de introductie van een nieuwe open norm keuzebegeleiding, wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan het gat tussen informeren enerzijds en adviseren anderzijds. De nieuwe norm is uitdrukkelijk geen invulling of introductie in de pensioenwetgeving van een verplichting tot adviseren. De nieuwe norm verplicht echter wel tot meer ‘activiteit’ van de pensioenuitvoerder dan alleen informeren en het geven van inzicht conform de huidige wet.
 
Pensioenuitvoerders zijn van mening niet te mogen adviseren. Dat is niet zonder meer correct en vraagt om een nadere toelichting. Een pensioenuitvoerder is niet verplicht, maar mag een deelnemer adviseren over de keuzes die gemaakt kunnen worden. Noch de pensioenwetgeving noch de financiële toezichtwetgeving verbiedt de pensioenuitvoerder de betreffende deelnemer, als deze vraagt om persoonlijk advies, deze te geven. Een pensioenuitvoerder mag adviseren over keuzes die voortvloeien uit de pensioenregeling zelf of de pensioenregelgeving maar mag geen product gerelateerd of zogeheten Wft-advies geven. Zo lang de pensioenuitvoerder geen financieel product aanbeveelt of daarover bemiddelt, overtreedt deze geen verbod indien deze de deelnemer adviseert over de keuze om wel of niet uit te ruilen.

[Bron: &Gommer Pensions Group]

Terug naar het overzicht

Recente artikelen

Pensioenfondsen Toezicht

DNB-pensioentoezicht in 2021
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op haar website een...
03-2021

Pensioenfondsen Communicatie

Wet toekomst pensioenen en informatievoorschriften
Op 16 december 2020 is de memorie van...
03-2021
Pythagoraslaan 101 | 3584 BB Utrecht | 030 303 11 11 | info@novadia.nl
Terug naar boven
©Novadia 2021