Traineeship Financieel bij Novadia

Pensioenfondsen

Uitstel Wet Toekomst Pensioenen, maar groot belang voor VO/BO dat voorbereidingen onverminderd doorgaan
 Op 21 mei jl. heeft minister Koolmees een kamerbrief gestuurd met daarin een overzicht van de stand van zaken over de hervorming van het pensioenstelsel. Na de publicatie van de memorie van toelichting van bij de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in december 2020, heeft een consultatieronde plaatsgevonden. Meer dan 800 reacties zijn binnengekomen. De zorgvuldige afhandeling van deze reacties, de complexiteit van de materie en de noodzakelijke afstemming met alle betrokken partijen, maakt dat inwerkingtreding van de WTP per 1 januari 2022 niet meer haalbaar is. Het streven is nu om uiterlijk 1 januari 2023 de WTP van kracht te laten worden.

Met het uitstel van de inwerkingtreding van de WTP, verschuiven meerdere data. Het oorspronkelijk uitgangspunt was dat er na inwerkingtreding een overgangsperiode zou zijn van 3 jaar, uiterlijk op 1 januari 2026 moest zijn ingevaren in het nieuwe stelsel. Deze einddatum is nu ook opgeschoven en ligt nu op 1 januari 2027. Een belangrijk element in de plannen rond het pensioenstelsel is de mogelijkheid om gebruik te maken van het transitie FTK. Het transitie FTK is integraal onderdeel van de WTP. Uitstel van de WTP betekent daarom ook onvermijdelijk dat de mogelijkheid om gebruik te maken van het transitie FTK in de tijd opschuift.

Dat uitstel plaatsvindt van de WTP is niet heel verrassend. De tijdslijnen waren redelijk strak. Bovendien is het een complexe materie en moeten ook nog adviestrajecten doorlopen worden. Het grote risico met het doorschuiven van de tijdslijnen is echter dat besluitvorming bij de pensioenfondsen ook doorgeschoven wordt. Het is in het belang van het VO/BO dat de fondsen onverwijld doorgaan met het treffen van de voorbereidingen. Het ligt bij de sociale partners om te besluiten om al dan niet in te varen. Echter het pensioenfonds zal een leidende rol moeten willen spelen.

Voortgang in de besluitvorming rond het proces is in het belang van het VO/BO onder andere vanwege het transitie FTK. Voorwaarde om gebruik te maken van het transitie FTK is dat het fonds naar verwachting zal invaren. In het transitie FTK is sprake van minder stringent financiële toetsingskader, dan het huidige kader. Anders gezegd, indien het transitie FTK van toepassing is, dan kan er eerder geïndexeerd worden door het fonds. Er is geen voorwaarde dat de beleidsdekkingsgraad boven de 110% ligt, voorwaarde is ‘slechts’ dat na toekenning indexatie de dekkingsgraad hoger is dan 105%.

Het is niet alleen aan te bevelen dat het VO/BO actief vraagt om voortgang in het besluitvormingsproces. Ook zal ze moeten bedingen dat ze betrokken en meegenomen wordt bij de hele voorbereiding. Ook voor fondsbesturen is de materie complex. Zij ontkomen er niet aan om zich door externe partijen te laten voorlichten. Het is in het belang dat het VO/BO uitgenodigd wordt bij studie bijeenkomsten over dit onderwerp. Hiermee kan in ieder geval gezorgd worden voor een enigszins gelijk speelveld tussen VO/BO en het bestuur.

[Bron: &Gommer Pensions Group]

Terug naar het overzicht

Recente artikelen

Informatieplicht pensioenfonds

 Het Hof Amsterdam heeft zich onlangs in twee arresten uitgelaten over de informatieplicht van een...
04-2022

Pensioenfondsen

Eind oktober verschenen weer de nieuwsberichten in de krant. Een groot deel van de pensioenfondsen heeft een te lage...
11-2021
Pythagoraslaan 101 | 3584 BB Utrecht | 030 303 11 11 | info@novadia.nl
Terug naar boven
©Novadia 2022