Informatieplicht pensioenfondsen - Pensioennieuws

Informatieplicht Pensioenfonds

Het Hof Amsterdam heeft zich onlangs in twee arresten uitgelaten over de informatieplicht van een pensioenfonds bij de wijziging van omrekenfactoren.

Informatieplicht Pensioenfonds

Het Hof Amsterdam heeft zich onlangs in twee arresten uitgelaten over de informatieplicht van een pensioenfonds bij de wijziging van omrekenfactoren. In twee aparte geschillen tussen een inmiddels gepensioneerde deelnemer en de Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM, was het aan het Hof om de informatieverstrekking van het fonds te beoordelen.

Feiten en omstandigheden

De deelnemers in kwestie werden door het fonds jaarlijks geïnformeerd over de omvang van hun pensioenaanspraken op de pensioendatum. In de nieuwsflits van december 2016, informeerde het fonds over de wijziging van de omrekenfactoren per 1 juli 2017. Wat de invloed daarvan zou zijn op de hoogte van het pensioen, konden de deelnemers nagaan op hun persoonlijke pagina.

In beide geschillen betrof het deelnemers die kort na de wijzigingsdatum van 1 juli 2017 met pensioen zouden gaan. Volgens hen, diende het fonds dan ook concreet te informeren over de wijziging van de omrekenfactoren en de (negatieve) gevolgen daarvan voor de omvang van hun pensioen gelet op de pensioeningangsdatum. Het nalaten voldoende concreet te informeren, zou volgens de inmiddels gepensioneerde deelnemers in strijd zijn geweest met de informatieplicht van het fonds en de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Het pensioenfonds stelde echter tijdig en voldoende te hebben geïnformeerd over de wijziging van de omrekenfactoren. Daarbij zou zij ook niet gehouden zijn deelnemers individueel te informeren c.q. adviseren over de gevolgen van de wijziging. Dit zou immers ten laste kunnen komen van de andere deelnemers van het fonds.

Beoordeling Gerechtshof Amsterdam

Het was vervolgens aan het Hof om zich uit te laten over de informatieplicht van het pensioenfonds. Volgens het Hof was het handelen van het fonds niet onzorgvuldig geweest en is de wijziging van de omrekenfactoren tijdig, namelijk zes maanden voor de wijziging, bekend gemaakt. Daarbij kon uit de informatie van het fonds duidelijk worden afgeleid dat de wijziging van invloed zou kunnen zijn op de hoogte van het pensioen.

Het pensioenfonds had volgens het Hof voldoende zwaarwegend belang de omrekenfactoren te wijzigen. Immers is het fonds gehouden de omrekenfactoren periodiek aan te passen aan de gewijzigde grondslagen. Daarbij zou voldoende rekening zijn gehouden met het belang van de betreffende deelnemer.

Het fonds hoefde volgens het Hof niet individueel te informeren over de gevolgen voor de pensioenuitkering. De deelnemers konden immers zelf nagaan wat de wijziging voor hen persoonlijk betekende en daar vervolgens ook naar handelen. Het pensioenfonds was dan ook niet gehouden deelnemers te stimuleren hun pensioeningangsdatum te vervroegen.

Daarmee oordeelt het Hof dat het fonds de op haar rustende informatieplicht niet heeft geschonden. De informatie van het pensioenfonds was voldoende tijdig, uitgebreid en duidelijk geweest.

[Bron: &Gommer Pensions Group]

Meer nieuws

pensioen nieuws maart 2023

Pensioen Nieuws Maart 2023: Informatieplicht en Keuzebegeleiding in Wtp

wattedoenalsdeondernemingdepensioenpremiesnietkanbetalen

Wat te doen als de onderneming de pensioenpremies niet kan betalen?

De onderneming kan de pensioenpremies van een pensioenfonds niet betalen; wat nu?

Dekkingsgraad Pensioenfondsen

Dekkingsgraad pensioenfondsen

Eind oktober verschenen weer de nieuwsberichten in de krant. Een groot deel van de pensioenfondsen heeft een te lage dekkingsgraad om te mogen indexeren.

Interesse? We helpen je graag verder

Bel of mail ons met al jouw vragen. We staan voor je klaar en helpen je graag verder.