wattedoenalsdeondernemingdepensioenpremiesnietkanbetalen

Wat te doen als de onderneming de pensioenpremies niet kan betalen?

Wanneer er onvoldoende middelen zijn om de pensioenpremies af te dragen, is het belangrijk om tijdig melding te maken van betalingsonmacht aan het pensioenfonds volgens de Wet Bpf 2000. Deze melding moet schriftelijk gebeuren en uiterlijk binnen veertien dagen nadat de premies betaald hadden moeten zijn. Het is tevens belangrijk om inzicht te geven in de omstandigheden die hebben geleid tot de betalingsonmacht en om eventuele nadere informatie te verstrekken indien het pensioenfonds hierom vraagt.

In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van een standaardformulier dat door de Belastingdienst beschikbaar wordt gesteld voor deze melding. Echter, het is ook mogelijk dat het pensioenfonds op andere wijze bekend raakt met de betalingsonmacht. Het is echter niet nodig om herhaaldelijk een melding te doen. Het is echter essentieel om tijdig een melding te doen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

Zelfs bij een tijdige melding kan er nog steeds sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. Als het pensioenfonds namelijk kan aantonen dat het niet betalen van de pensioenpremies te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaar voorafgaand aan de melding, dan kan de bestuurder alsnog aansprakelijk worden gesteld voor het niet afdragen van de premie. Als er helemaal geen (juiste en tijdige) melding van betalingsonmacht is gedaan, wordt er automatisch vanuit gegaan dat de niet-betaling aan de bestuurder te wijten is en wordt bestuurdersaansprakelijkheid aangenomen. Een bestuurder kan echter proberen dit vermoeden van verwijtbaarheid te weerleggen door aan te tonen dat het niet aan hem te wijten is dat niet aan de mededelingsplicht is voldaan.

Recentelijk heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een uitspraak gedaan over de vraag of er (tijdig) melding was gemaakt van betalingsonmacht. In deze zaak heeft het pensioenfonds de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het niet afdragen van premies. De bestuurder beweert dat er wel tijdig melding is gedaan van betalingsonmacht, aangezien er op 29 februari 2020 een brief naar het pensioenfonds is gestuurd waarin de betalingsproblemen werden gemeld. Na deze melding vond er een aanzienlijke betaling plaats op basis van een betalingsregeling, maar daarna bleven betalingen opnieuw uit. De eerdere melding had hier ook betrekking op, volgens de bestuurder. Het pensioenfonds is echter van mening dat de melding van 29 februari 2020 niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bovendien is het pensioenfonds van mening dat er na de integrale betaling van de openstaande facturen geen sprake meer was van betalingsonmacht.

Meer nieuws

Indexatie nieuwe pensioenstelsel

Indexatie nieuwe pensioenstelsel

Hoewel de exacte uitwerking van het pensioenakkoord nog moet plaatsvinden en veel keuzes gemaakt moeten worden bij de overgang naar het nieuwe stelsel, mag verwacht worden dat in het nieuwe stelsel meer ruimte zal ontstaan voor indexatie.

projectinzet[2]

Employability & Pensioen: (parttime) doorwerken na je pensioen

Hoe zorg je ervoor dat je zo lang mogelijk in je huidige baan, of een andere baan, kunt blijven werken als je dat wilt?

pensioen nieuws maart 2023

Pensioen Nieuws Maart 2023: Informatieplicht en Keuzebegeleiding in Wtp

Interesse? We helpen je graag verder

Bel of mail ons met al jouw vragen. We staan voor je klaar en helpen je graag verder.