pensioen nieuws februari 2023

Pensioen Nieuws Februari 2023: Partnerpensioen herzien in WTP

Het pensioen nieuws voor Februari 2023: Herziening van het partnerpensioen. Uniform partnerbegrip, pensioen bij overlijden vóór de pensioendatum en vermindering van de risico’s bij beëindiging van het dienstverband.

Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen (WTP). Begin 2023 zal ook de Eerste Kamer de wet gaan behandelen. De verwachting is dat de WTP op 1 juli 2023 in werking treedt, met een overgangstermijn van 3,5 jaar. Dit brengt natuurlijk veel nieuws met zich mee, zo ook voor het partnerpensioen.

Het pensioen nieuws van februari brengt veel belangrijke veranderingen met zich mee voor het nabestaandenpensioen. Het doel van de wijzigingen in het omtrent dit onderwerp is gelegen in het voorkomen van schrijnende situaties. De wijzigingen zouden de risico’s voor nabestaanden moeten verkleinen en het nabestaandenpensioen standaardiseren, adequater en begrijpelijker maken, wat natuurlijk goed nieuws is.

Uniform partnerbegrip

Eén van de nieuwe wijzigingen heeft betrekking op het uniforme partnerbegrip. Onder de huidige wet kunnen sociale partners zelf invulling geven aan de partnerkwalificatie. Door de voorwaarden die pensioenuitvoerders stellen, vallen bepaalde partners soms buiten de boot (denk aan voorwaarden voor samenwoners). Het verschil in kwalificatie leidt tot onduidelijkheid, vandaar de keuze voor een ‘uniform’ partnerbegrip gewijzigd in artikel 1 van de Pensioenwet. De persoon met wie een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd, wordt ook als partner gezien.

In artikel 2a Pensioenwet is vervolgens opgenomen wat onder gezamenlijke huishouding kan worden verstaan;

‘1. Er is sprake van een gezamenlijke huishouding indien de betrokkenen een notarieel verleden samenlevingscontract hebben gesloten of sprake is van een samenlevingsverklaring en wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het tweede of derde lid.’

In lid 2 en lid 3 wordt vervolgens geduid wat onder een gezamenlijke huishouding kan worden verstaan in geval van een bepaald en een onbepaald partnerpensioen.

Partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum

Een andere belangrijke wijziging in het pensioen nieuws van februari kan gevonden worden in de vormgeving van het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum, hetgeen enkel nog op risicobasis plaats kan vinden (nieuwe artikel 16 Pensioenwet). De fiscaal gemaximeerde hoogte van de dekking wordt gewijzigd van 70% naar 50% van het pensioengevend loon (waarbij geen rekening hoeft te worden gehouden met een franchise). Daartoe wordt artikel 18b Wet LB gewijzigd. Daarnaast wordt het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum diensttijdonafhankelijk. Hierdoor is de hoogte van het partnerpensioen niet langer afhankelijk van het arbeidsverleden.

Einde dienstverband

Ook werd in de Memorie van Toelichting gesproken over het doel de risico’s bij beëindiging van het dienstverband te verminderen. Daartoe werd een verplichte uitloopperiode van drie maanden voorgesteld, gedurende welke periode de risicodekking voor het partnerpensioen werd voorgezet. Het is echter mogelijk om in de pensioenovereenkomst een uitloopperiode van zes maanden overeen te komen (zie nieuw artikel 55 Pensioenwet).

Op grond van de huidige wet wordt voor de hoogte van het partnerpensioen tijdens de WW-periode gekeken naar het aantal dienstjaren voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband. De overheid heeft daartoe voorgesteld om de risicodekking voor het partnerpensioen voort te zetten conform de dekking voorafgaand aan de WW-periode. Voor de hoogte van de dekking wordt dan rekening gehouden met de omvang van de werkloosheid. In het gewijzigde artikel 55 Pensioenwet wordt tevens een voortzetting van de dekking gedurende de Ziektewet-periode opgenomen.

 

Heb je meer uitleg nodig over de pensioenbranche en hoe deze in elkaar zit? Bekijk dan even ons artikel over de wereld van Pensioen en Leven.

Novadia

Ben je ook nog lang niet klaar met werken? Klik dan op de button hieronder voor ons actuele vacature-aanbod!

Meer nieuws

Dekkingsgraad Pensioenfondsen

Dekkingsgraad pensioenfondsen

Eind oktober verschenen weer de nieuwsberichten in de krant. Een groot deel van de pensioenfondsen heeft een te lage dekkingsgraad om te mogen indexeren.

pensioen nieuws maart 2023

Pensioen Nieuws Maart 2023: Informatieplicht en Keuzebegeleiding in Wtp

Indexatie nieuwe pensioenstelsel

Indexatie nieuwe pensioenstelsel

Hoewel de exacte uitwerking van het pensioenakkoord nog moet plaatsvinden en veel keuzes gemaakt moeten worden bij de overgang naar het nieuwe stelsel, mag verwacht worden dat in het nieuwe stelsel meer ruimte zal ontstaan voor indexatie.

Interesse? We helpen je graag verder

Bel of mail ons met al jouw vragen. We staan voor je klaar en helpen je graag verder.